Tu si môžete pozrieť ukážky našich elektroinštalačných prác.

Elektroinštalácia je sústava elektrotechnických zariadení na vedenie a
ovládanie elektrického prúdu alebo elektrických signálov v mieste ich
užívania. Požadovanému účelu musí vyhovovať jej vybavenie a
dimenzovanie. Pre elektroinštaláciu v budovách sa užívajú názvy
rozvodná sieť (silové rozvody), dátová sieť (dátové rozvody), prípadne
slaboprúdové rozvody (oznamovacie vedenia). Je tvorená sústavou
vzájomne prepojených vodičov, ovládacích prvkov (spínače, stýkače, relé)
a istiacich prvkov (poistky, ističe, prúdové chrániče, prepäťové ochrany). V
budovách je elektroinštalácia uložená v stenách v elektroinštalačných
rúrkach, alebo priamo v omietke, prípadne na povrchu stien, alebo v
priestore v elektroinštalačných lištách, kanáloch, žľaboch. Pre modernú
elektroinštaláciu je typické, že silové (napájacie) aj slaboprúdové vodiče a
káble sú vedené spoločnými trasami a prepájajú rovnaké prístroje.
Napríklad v bytových a im podobných inštaláciách bývajú v spoločnom
rámčeku umiestnené silové zásuvky spoločne s dátovou, telefónnou, alebo
TV / SAT zásuvkou. Mimo to môže byť spolu so silovým vedením položený
aj kábel pre ovládaciu zbernicu KNX / EIB. Ponúkame elektroinštalačné
práce, prípojky NN, bleskozvody, revízie, zabezpečenie objektov – alarmy a
kamerové systémy v rodinných domoch, bytoch, polyfunkčných objektoch,
nájomných domoch, priemyselných objektoch, výkopové a búracie práce v
dobrej kvalite a